Σημαντικές ημερομηνίες/ ΝΕΟ
20 Αυγούστου: Προθεσμία υποβολής περιλήψεων (έκταση: 250 λέξεις)
20 Σεπτεμβρίου: Αποδοχή περιλήψεων από την επιστημονική επιτροπή
30 Οκτωβρίου Προθεσμία προεγγραφών
20 Δεκεμβρίου: Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά του συνεδρίου